Adwokat prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski, kancelaria adwokacka
Strona główna       Obszary praktyki       Sylwetka adwokata       Publikacje       Kontakt

PUBLIKACJE

Wykaz wybranych publikacji:

 1. Monografie i komentarze
  1. G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1- 116 k.k. (pod red. A. Zolla), wyd. II, Kraków 2004, Wydawnictwo „Zakamycze”, s. 705-766; 1338-1373; 1489-1496
  2. Materialnoprawna regulacja przepadku w polskim prawie karnym, Kraków 2005, Wydawnictwo „Polska Akademia Umiejętności”, ss. 228
  3. Kara pozbawienia wolności. Zarys dziejów polskiej doktryny, prawa i praktyki penitencjarnej, Gdańsk 2005, Wydawnictwo „Arche”, ss. 184 (współautorstwo dr J. Migdał), autorstwo tekstu umieszczonego na str. 120-174
  4. A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k. (pod red. A. Zolla), Kraków 2006, Wydawnictwo „Zakamycze”, s. 758-851
  5. G. Bogdan, A. Nita, J. Raglewski, A.R. Światłowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Gdańsk 2007, Wydawnictwo „Arche”, s. 58-79; 108-244; 247-263; 268-279; 284-287; 290-293; 294-298
  6. G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1- 116 k.k. (pod red. A. Zolla), wyd. III, Kraków 2007, Wydawnictwo „Wolters Kluwer Polska”, s. 588-637; 1120-1154; 1252-1259
  7. Model nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim systemie prawa karnego (analiza dogmatyczna w ujęciu materialnoprawnym), Kraków 2008, Wydawnictwo „Polska Akademia Umiejętności”, ss. 463
  8. Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, System Informacji Prawnej LEX, 2008
  9. A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k. (pod red. A. Zolla), Warszawa 2008, Wydawnictwo „Wolters Kluwer Polska”, s. 763-856
  10. Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, System Informacji Prawnej LEX, 2009
  11. System Prawa Karnego. Tom 6. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie (współautorstwo z: W. Cieślak, A. Grześkowiak, V. Konarska-Wrzosek, J.A. Kulesza, B. Kunicka-Michalska, S. Lelental, A. Marek, M. Melezini, T. Oczkowski, A. Sakowicz, Z. Sienkiewicz, J. Skupiński, G.B. Szczygieł, M. Szewczyk, L. Wilk, W. Wróbel), Wydawnictwo C.H. BECK, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010, s. 617-687; 886-916
  12. A. Michalak, M. Mioduszewski, J. Raglewski, J. Rasiewicz, M. Sieradzka, J. Sroczyński, M. Szydło, M. Wyrwiński, M. Zdyb, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz (red. M. Zdyb, M. Sieradzka), Warszawa 2011, s. 824-924
  13. P.M. Głuchowski, R. Potrzeszcz, J. Raglewski, T. Siemiątkowski, K. Strzelczyk, P.M. Wiórek, A. Zwara, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek Tytuł V. Przepisy karne Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Tom 4 (red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz) Warszawa 2011, s. 317- 397 (wyłączne autorstwo – komentarz do art. 585 (uwagi 14-19, 22-24, 26-29, 32-37, 39-70), art. 587-593. Pozostałe części współautorstwo z T. Siemiątkowskim i R. Potrzeszczem
  14. G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1- 116 k.k. (pod red. A. Zolla), wyd. IV, Kraków 2012, Wydawnictwo „Wolters Kluwer Polska”, s. 659-712; 1282-1336; 1453-1462
  15. A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k. (pod red. A. Zolla), Warszawa 2013, Wydawnictwo „Wolters Kluwer Polska”, s. 926-1031
  16. System Prawa Karnego. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. Tom 4 (współautorstwo z: G. Bogdan, T. Bojarski, Z. Ćwiąkalski, P. Gensikowski, J.K. Gierowski, Z. Jędrzejewski, P. Kardas, M. Królikowski, R. Kubiak, J. Kulesza, J. Lachowski, J. Majewski, L.K. Paprzycki, Ł. Pohl, J. Raglewski), red. L.K. Paprzycki, Wydawnictwo C.H. BECK, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2013, s. 712-749;
  17. T. Kaczmarek, P. Kardas, V. Konarska-Wrzosek, M. Melezini, J. Raglewski, Z. Sienkiewicz, W. Zalewski System Prawa Karnego. Tom 5. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary (współautorstwo: Z. Ćwiąkalski,), red. T. Kaczmarek, Wydawnictwo C.H. BECK, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2015, s. 445-520;
  18. M. Bukowski, D. Flisak, Z. Okoń, P. Podrecki, J. Raglewski, S. Stanisławska-Kloc, T. Targosz, Prawo autorskie i prawa pokrewne (red. D. Flisak), wyd. 1, Warszawa 2015, Wydawnictwo „Wolters Kluwer Polska”, s. 1395-1499.

 2. Artykuły w czasopismach naukowych
  1. Przepadek przedmiotów w nowym kodeksie karnym, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1997, z. 2, s. 73-96
  2. Dobrowolne odstąpienie od czynu jako przesłanka instytucji czynnego żalu, Prokuratura i Prawo 1997, nr 3, s. 37-48
  3. Instytucja czynnego żalu w projekcie kodeksu karnego skarbowego na tle art. 7 u.k.s., Palestra 1997, z. 5-6, s. 20-28
  4. Relacja pojęć „przestępstwo” – „przestępstwo skarbowe” oraz „wykroczenie” – „wykroczenie skarbowe” w polskim systemie prawa karnego materialnego, Prokuratura i Prawo 1998, nr 5, s. 99-110
  5. Stosunek przepisów części ogólnej nowego kodeksu karnego do innych ustaw przewidujących odpowiedzialność karną, Przegląd Sądowy 1998, nr 7-8, s. 19-28
  6. Nowelizacja ustawy karnej skarbowej z 3 lipca 1998 r., Prawo Spółek 1999, nr 1, s. 37-45
  7. Przepadek osiągniętych korzyści majątkowych jako nowy środek karny, Palestra 1999, z. 3-4, s. 52-59
  8. Czynny żal sensu largo, Jurysta 1999, nr 6, s. 5-7
  9. Czynny żal w części ogólnej k.k. (wybrane zagadnienia), Jurysta 2000, nr 1, s. 14-17
  10. Kodeks karny skarbowy, Prawo Spółek 2000, nr 2, s. 34-43
  11. Czynny żal po popełnieniu przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”, Palestra 2000, z. 2-3, s. 61-63
  12. Przepadek przedmiotów w kodeksie karnym skarbowym – zagadnienia materialnoprawne, Prawo Spółek 2001, nr 4, s. 50-59
  13. Nowelizacja przepisów o przepadku osiągniętych z popełnienia przestępstwa korzyści majątkowych, Palestra 2001, z. 5-6, s. 19-24
  14. Sankcje karne o charakterze majątkowym w polskim kodeksie karnym z 1997 r., Teisė 2001, nr 41; s.134-147
  15. Podstawy orzekania środków zabezpieczających o charakterze administracyjnym w Kodeksie karnym z 1997 roku, Prokuratura i Prawo 2002, nr 4, s. 44-51
  16. Przepadek korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa skarbowego w Kodeksie karnym skarbowym, Apelacja Gdańska 2003, nr 1, s. 73-80
  17. Wybrane zagadnienia prawnokarnej ochrony czci w Kodeksie karnym z 1997 r., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2003, z. 2, s. 63-78
  18. Kontrowersje związane z orzekaniem kary łącznej na tle kodeksu karnego, Państwo i Prawo 2003, nr 5, s. 82-93
  19. Usiłowanie nieudolne dokonania czynu zabronionego-analiza krytyczna, Prokuratura i Prawo 2003, nr 12, s. 34-47
  20. Kilka uwag odnośnie strony podmiotowej czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2004, nr 12, s. 23-27
  21. Odpowiedzialność karna za korupcję gospodarczą (art. 296a k.k.), Prawo Spółek 2005, nr 6, s. 32-40
  22. Analiza krytyczna wybranych regulacji przepisów karnych kodeksu spółek handlowych, Zeszyty Prawnicze UKSW 2007, nr 7.1, s. 195-207
  23. Kilka uwag w kwestii nadzwyczajnego złagodzenia kary w przypadku ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności oraz grzywną, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2008, z. 1, s. 253-265
  24. Kilka uwag w kwestii reklamy produktów leczniczych na gruncie ustawy Prawo farmaceutyczne, Prawo i Medycyna 2008, nr 3, s. 132-139
  25. Przemoc wobec osoby i gwałt na osobie, Jurysta 2009, nr 5-6, s. 17-20
  26. Wybrane problemy interpretacyjne przepisów karnych ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r. (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Zakresu Prawa Własności Intelektualnej, 2010, z. 3, s. 123-135
  27. Praktyczne aspekty przedawnienia karalności czynu (współautorstwo dr A. Barczak-Oplustil), Państwo i Prawo 2011, z. 4, s. 85-97
  28. Zbieg przepisów penalizujących czyny będące przestępstwami i wykroczeniami, Przegląd Sądowy 2011, nr 4, s. 5-16
  29. Kilka uwag dotyczących zasad odpowiedzialności karnej za zniesławienie po nowelizacji kodeksu karnego ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. (w:) Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy (red. B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski), Warszawa 2011, s. 69-83
  30. Kilka Kilka uwag w kwestii odpowiedzialności za niektóre typy wykroczeń oraz regulacji dotyczących funkcjonowania straży gminnych (w:) Wbrew stereotypom – normatywny i społeczny wizerunek straży miejskich w Polsce (red. J. Czapska, M. Szafrańska), Toruń 2011, s. 96-107
  31. Niektóre problemy wykładnicze normatywnego ujęcia przesłanki tzw. niegodności wyborczej w polskim prawie wyborczym (w:) „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2012, z. 1, s. 5-14
  32. Kilka słów o znaczeniu rozstrzygnięcia zapadłego w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe dla postępowania przed organami skarbowymi (współautorstwo dr Joanna Raglewska), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2013, z. 3, s. 93-101
  33. Kilka uwag de lege lata i de lege ferenda w kwestii karania za posiadanie narkotyku w związku z przeznaczeniem go na własne potrzeby (w:) Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora J. Skupińskiego (red. A. Błachio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska), Warszawa 2013, s. 1092-1105
  34. Garść refleksji poświęconych przepisom karnym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. (w:) Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowie Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2013, s. 899-914
  35. Kilka uwag o specyficznych mechanizmach redukcyjnych kar w prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń (w:) Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Warszawa 2013, s. 657-673
  36. Przepadek i środki kompensacyjne w projektowanej nowelizacji Kodeksu karnego, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2014, z. 13, s. 123-134

 3. Glosy
  1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2002 r., III KKN 291/99, dot. stosowania art. 44 § 3 k.k. na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Jurysta 2002, nr 10, s. 32-34
  2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2002 r., I KZP 31/01, dot. przechowywania znaków akcyzy przez osobę nieuprawnioną - art. 70 § 4 k.k.s., Jurysta 2003, nr 7-8, s. 56-57
  3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2002 r., V KKN 9/01, dot. usiłowania nieudolnego dokonania kradzieży z włamaniem pieniędzy z bankomatu, Przegląd Sądowy 2004, nr 2, s. 151-159
  4. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2002 r., IV KK 164/02 Kto odpowiada za czynności spółki, jako płatnika podatku?, Prawo Spółek 2004, nr 2, s. 49-52
  5. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2004 r., V KK 224/04, dot. dopuszczalności orzekania kary łącznej, Jurysta 2005, nr 10-11, s. 50-52
  6. Glosa do uchwały SN z dnia 21 maja 2004 r., I KZP 6/04, dot. wykładni art. 323 § 3 k.p.k., Prokuratura i Prawo 2005, nr 10, s. 111-117
  7. Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005 r., I KZP 36/04, dot. wykładni zwrotu „zanim zapadł pierwszy wyrok” z art. 85 k.k., Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, z. 12, s. 678-681
  8. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2005 r., V KK 128/05, dot. stosowania art. 89 k.k., Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, z. 7-8, s. 441-443
  9. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 lutego 2008 r., III KK 363/07, dot. stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary w ramach konstrukcji ciągu przestępstw, System Informacji Prawnej LEX, nr 89083
  10. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2008 r., II KK 29/08, dot. przepadku przedmiotów, System Informacji Prawnej LEX, nr 89073
  11. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r., SK 43/05, dot. konstytucyjności regulacji tzw. kontratypu dozwolonej krytyki z art. 213 § 2 k.k., System Informacji Prawnej LEX, nr 90042
  12. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2008 r., III KK 234/07, dot. odpowiedzialności za zniesławienie (zniewagę), System Informacji Prawnej LEX, nr 92441
  13. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2008 r., V KK 11/08, dot. przestępstwa z art. 191 § 2 k.k., System Informacji Prawnej LEX, nr 93297
  14. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2008 r., WK 11/08, System Informacji Prawnej, LEX nr 93971
  15. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 r., I KZP 20/08, dot. przepadku pojazdu mechanicznego, System Informacji Prawnej LEX, nr 93973
  16. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2008 r., I KZP 27/08, dot. relacji znamion „przemoc” z art. 280 k.k. i „gwałt” z art. 130 § 3 k.w., System Informacji Prawnej LEX, nr 95901
  17. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2008 r., I KZP 12/08, dot. przepadku z art. 202 § 5 k.k., Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, z. 3, s. 175-177
  18. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2009 r., I KZP 29/08, dot. ustawowej określoności typu czynu zabronionego, System Informacji Prawnej LEX, nr 98474
  19. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2009 r., I KZP 33/08, dot. zaliczalności na poczet orzeczonego środka karnego zakazu, System Informacji Prawnej LEX, nr 99695
  20. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 35/08, dot. podmiotu przestępstwa ujawnienia tajemnicy państwowej (art. 265 k.k.), System Informacji Prawnej LEX, nr 99694
  21. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2009 r., I KZP 6/09, dot. zakresu stosowania art. 22 § 2 k.k., System Informacji Prawnej LEX, nr 100471
  22. Glosa do wyroku SN z dnia 28 maja 2009 r., III KK 107/09 (dot. łączenia w ramach kary łącznej kar różnorodzajowych), „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2009, nr 4, s. 139-144
  23. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10, dot. kryminalizacji posiadania narkotyków na własny użytek, System Informacji Prawnej LEX, nr 128277
  24. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2011 r., IV KK 159/11, dot. regulacji z art. 89 k.k., System Informacji Prawnej LEX

 4. Prace popularnonaukowe
  1. Instytucja czynnego żalu w ustawie karnej skarbowej, Gazeta Prawna 1996, nr 69-70 (cz. I); Gazeta Prawna 1997, nr 3 (cz. II)
  2. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe, Gazeta Prawna 1997, nr 16
  3. Odpowiedzialność posiłkowa, Gazeta Prawna 1997, nr 23
  4. Dobrowolne poddanie się karze, Gazeta Prawna 1997, nr 25/26
  5. Konfiskata mienia, czyli relikt, który odżywa, Rzeczpospolita z 1997, nr 26
  6. Grzywna i kara pieniężna, Gazeta Prawna 1997, nr 27
  7. Przepadek rzeczy, Gazeta Prawna 1997, nr 31
  8. Instytucja interwencji, Gazeta Prawna 1997, nr 33
  9. Recydywa skarbowa, Gazeta Prawna 1997, nr 34
  10. Nadzwyczajne zaostrzenie kary, Gazeta Prawna 1997, nr 38
  11. Firmanctwo, Gazeta Prawna 1997, nr 41
  12. Organy orzekające w postępowaniu karnym skarbowym (Kiedy właściwy jest sąd?), Dziennik Prawa i Gospodarki 1997, nr 41
  13. Niezgłoszenie przedmiotu opodatkowania, Gazeta Prawna 1997, nr 43
  14. Oszustwo podatkowe, Gazeta Prawna 1997, nr 47
  15. Odpowiedzialność karna skarbowa płatnika i inkasenta, Gazeta Prawna 1997, nr 56
  16. Postępowanie karne skarbowe, Gazeta Prawna 1997, nr 58
  17. Przestępstwa i wykroczenia popełnione za granicą, Gazeta Prawna 1997, nr 60
  18. Naruszenie obowiązku wystawienia faktury lub rachunku, Gazeta Prawna 1997, nr 64
  19. Przestępstwo skarbowe utrudniania kontroli skarbowej lub podatkowej, Gazeta Prawna 1998, nr 2
  20. Środki zaskarżenia w postępowaniu karnym skarbowym, Prawo Spółek 1998, nr 3, s. 58-59
  21. Przestępstwo nadużycia zaufania w nowym Kodeksie karnym, Prawo Spółek 1998, nr 4, s. 51-54
  22. Uchylenie i zmiana prawomocnych rozstrzygnięć w postępowaniu karnym skarbowym, Prawo Spółek 1998, nr 5, s. 53
  23. Zabezpieczenie majątkowe i tymczasowe zajęcie, Prawo Przedsiębiorcy 1998, nr 5
  24. Nowe przepisy karne w sprawach skarbowych, Gazeta Prawna 1998, nr 6
  25. Przestępstwo oszustwa asekuracyjnego w nowym Kodeksie karnym, Prawo Spółek 1998, nr 9, s. 43-44
  26. Typy przestępstwa oszustwa gospodarczego w nowym Kodeksie karnym, Prawo Spółek 1998, nr 10, s. 42-44
  27. Przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, Gazeta Prawna 1998, nr 10
  28. Postępowanie w stosunku do nieobecnych, Prawo Przedsiębiorcy 1998, nr 13
  29. Oszustwo podatkowe, Prawo Przedsiębiorcy 1998, nr 15
  30. Umyślne i nieumyślne paserstwo celne, Prawo Przedsiębiorcy 1998, nr 22
  31. Grzywna w nowym Kodeksie karnym, Prawo i Życie 1998, nr 23
  32. Przestępstwa z art. 77 ustawy o rachunkowości, Prawo Przedsiębiorcy 1998, nr 46
  33. Błąd ustawodawcy, Rzeczpospolita 1998, nr 288
  34. Ustawa karna skarbowa – uwagi de lege ferenda. Przepadek przedmiotów, Prawo i Życie 1999, nr 5
  35. Kto odpowiada posiłkowo za niezapłaconą grzywnę, Prawo i Życie 1999, nr 9
  36. Postępowanie karne skarbowe przed organami finansowymi (wybrane zagadnienia), Jurysta 1999, nr 7-8, s. 3-6
  37. Nowe rozwiązania – wiele zmian, Prawo i Życie 1999, nr 11
  38. Po pierwsze – armaty już są, Rzeczpospolita z 1999, nr 121
  39. Przepadek czy konfiskata, Prawo i Życie 2000, nr 5
  40. Recydywa skarbowa, Gazeta Prawna 2000, nr 59
  41. Błąd co do prawnej oceny czynu, Gazeta Prawna 2000, nr 99
  42. Sprzedane, ale dlaczego? Kodeks karny. Orzekanie przepadku przedmiotów, Rzeczpospolita 2000, nr 114
  43. Co warto udoskonalić? Nad projektowaną nowelizacją kodeksu karnego, Rzeczpospolita z 2002, nr 289
  44. Terminów lepiej pilnować, Gazeta Prawna 2003, nr 72
  45. Przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów do poprawki, Rzeczpospolita 2007, nr 72 (współautorstwo dr A. Barczak-Oplustil)
----------------------

© 2011-2022 – adwokat prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski
Wszelkie prawa zastrzeżone